SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
4
3
9
4
8
9

KHỐI NHÀ NƯỚC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

- Phó Chủ tịch: ông Nguyễn Quốc Khởi

- Phó Chủ tịch: ông Nguyễn Văn Khởi

ỦY BAN NHÂN DÂN

- Chủ tịch: ông Từ Minh Phúc

- Phó Chủ tịch: ông Phạm Thanh Liêm

- Phó Chủ tịch: ông Trần Ngọc Ân

VĂN PHÒNG HĐND - UBND HUYỆN:

Điện thoại - fax: 0291. 3735111 Mail: ubndhvl@baclieu.gov.vn

- Chánh Văn phòng: ông Nguyễn Văn Son

- Phó Chánh Văn phòng HC-QT: ông Lê Thanh Mừng

- Phó Chánh Văn phòng NC-TD: ông La Sơn Quân

PHÒNG NỘI VỤ

Điện thoại – fax: 0291.3735040 Mail:pnvhvl@baclieu.gov.vn

- Trưởng phòng: ông Lê Hoàng Khánh

- Phó Trưởng phòng: ông Dương Văn Khải

- Phó Trưởng phòng: ông Lê Hùng Kiệt

- Phó Trưởng phòng: bà Dương Ngọc Tuyết Hồng

THANH TRA

Điện thoại – fax: 0291.3735041 Mail:tthvl@baclieu.gov.vn

- Chánh Thanh tra: ông Đặng Văn Bắc

- Phó Chánh Thanh tra: ông Phạm Quốc Lê

- Phó Chánh Thanh tra: ông Hà Vũ Phú

PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH

Điện thoại – fax: 0291.3735555 Mail:ptckhhvl@baclieu.gov.vn

- Trưởng phòng: bà Nguyễn Thị Thanh Thủy

- Phó Trưởng phòng: ông Hồ Thanh Nghĩ

- Phó Trưởng phòng: bà Vưu Thị Bé Quyên

PHÒNG KINH TẾ - HẠ TẦNG

Điện thoại – fax: 0291.3735045 Mail:pkththvl@baclieu.gov.vn

- Trưởng phòng: ông Lâm Thanh Bền

- Phó Trưởng phòng: ông Cao Minh Đức

- Phó Trưởng phòng: ông Tô Thanh Tân

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Điện thoại – fax: 0291.3735046 Mail:pnnptnthvl@baclieu.gov.vn

- Trưởng phòng: ông Tô Thanh Hải

- Phó Trưởng phòng: ông Dương Văn Diễn

- Phó Trưởng phòng: ông Nguyễn Hùng Dũng

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Điện thoại – fax: 0291.3735048 Mail:ptnmthvl@baclieu.gov.vn

- Trưởng phòng: ông Ký Trọng Nghĩa

- Phó Trưởng phòng: ông Huỳnh Bá Triệu

- Phó Trưởng phòng: ông Trần Quốc Nghiệp

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Điện thoại – fax: 0291.3735050 Mail:pgddthvl@baclieu.gov.vn

- Trưởng phòng: bà Đoàn Thị Thùy Linh

- Phó Trưởng phòng: ông Tô Thành

- Phó Trưởng phòng: ông Nguyễn Văn Út Em

- Phó Trưởng phòng: ông Châu Minh Thoại

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Điện thoại – fax: 0291.3735049 Mail:pvhtthvl@baclieu.gov.vn

- Trưởng phòng: ông Võ Văn A

- Phó Trưởng phòng: ông Nguyễn Xuân Khởi

- Phó Trưởng phòng: ông Nguyễn Đức Hạnh

PHÒNG Y TẾ

Điện thoại – fax: 0291.3735042 Mail:pythvl@baclieu.gov.vn

- Trưởng phòng: bà Lâm Linh Trang

PHÒNG DÂN TỘC

Điện thoại – fax: 0291.3735747 Mail:pdthvl@baclieu.gov.vn

- Trưởng phòng: ông Huỳnh Văn Quang

PHÒNG TƯ PHÁP

Điện thoại – fax: 0291.3735039 Mail:ptphvl@baclieu.gov.vn

- Trưởng phòng: ông Dương Chí Hiếu

PHÒNG LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Điện thoại – fax: 0291.3735047 Mail:pldtbxhhvl@baclieu.gov.vn

- Trưởng phòng: ông Dương Văn Thắng

- Phó Trưởng phòng: ông Nguyễn Thanh Giang

- Phó Trưởng phòng: ông Bùi Minh Luân

CÔNG AN HUYỆN

Điện thoại – fax: 0291.3735031 Mail:cahvl@baclieu.gov.vn

- Trưởng Công an: ông Trang Minh Trường

- Phó Trưởng Công an: bà Nguyễn Thị Hảo

- Phó Trưởng Công an: ông Bùi Đông Thuận

- Phó Trưởng Công an: ông Lê Quốc Phương

- Phó Trưởng Công an: ông Lê Thanh Hận

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN

Điện thoại – fax: 0291.3735036 Mail:hdhvl@baclieu.gov.vn

- Chỉ huy Trưởng: ông Lý Văn Cường

- Chỉ huy Phó - Tham mưu Trưởng: ông Huỳnh Hoàng Hiếu

- Chỉ huy Phó: ông Nguyễn Hùng Em

- Chính trị viên: ông Nguyễn Quốc Thái

- Tham Mưu Phó: ông Nguyễn Việt Quốc

- Chính trị viên Phó: ông Nguyễn Thanh Phong

VIỆN KIỂM SÁT

Điện thoại – fax: 0291.3735300 Mail:vkshvl@baclieu.gov.vn

- Viện Trưởng: ông Phan Trường Giang

- Phó Viện Trưởng: ông Nguyễn Văn Thoàng

TÒA ÁN NHÂN DÂN

Điện thoại – fax: 0291.3735075 Mail:tahvl@baclieu.gov.vn

- Chánh án: bà Lê Thị Mỹ Xuyến

CHI CỤC THI HÀNH ÁN

Điện thoại – fax: 0291.3735079 Mail:thahvl@baclieu.gov.vn

- Phụ trách Chi cục: bà Nguyễn Thị Chi

- Chi cục Phó: ông Phạm Văn Cường

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Điện thoại – fax: 0291.3735094

- Giám đốc: ông Trang Thanh Nguyện

- Phó Giám đốc: ông Trần Đức Lợi

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Điện thoại – fax: 0291.3830610 Mail:nhnnptnthvl@baclieu.gov.vn

- Giám đốc: ông Nguyễn Thanh Nhàn

- Phó Giám đốc: ông Tống Văn Năm

- Phó Giám đốc: ông Đàm Long

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Điện thoại – fax: 0291.3735070 Mail:nhcsxhhvl@baclieu.gov.vn

Giám đốc: bà Tào Ngọc Nga

- Phó giám đốc: bà Phạm Ánh Nguyệt

BẢO HIỂM XÃ HỘI

Điện thoại – fax: 0291.3735059 Mail:bhxhhvl@baclieu.gov.vn

- Giám đốc: ông Bùi Thành Biên

- Phó Giám đốc: bà Ngô Thị Tú Anh

CHI CỤC THUẾ KHU VỰC HÒA BÌNH - VĨNH LỢI

Điện thoại – fax: 0291.3735081

- Chi cục trưởng: ông Lê Quyết Chiến

- Chi cục phó: ông Đào Văn An

- Chi cục phó: Trần Thanh Bình

TRUNG TÂM Y TẾ

Điện thoại – fax: 0291.3890998 Mail:ttythvl@baclieu.gov.vn

- Giám đốc: ông Huỳnh Vũ Phong

- Phó Giám đốc: ông Hồ Quốc Khanh

- Phó Giám đốc: ông Lê Minh Điền

BƯU ĐIỆN

Điện thoại – fax: 0291.3735014 Mail:bdhvl@baclieu.gov.vn

- Giám đốc: bà Đỗ Thúy Hằng

ĐIỆN LỰC VĨNH LỢI

Điện thoại – fax: 0291.6216705

- Giám đốc: ông Nguyễn Minh Đương

- Phó giám đốc: ông Lê Đình Thi

CHI CỤC THỐNG KÊ

Điện thoại – fax: 0291.3735043 Mail:cctkhvl@baclieu.gov.vn

- Chi cục Trưởng: Bùi Thanh Cần

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

Điện thoại – fax: 0781.3735044 Email:hctdhvl@baclieu.gov.vn

- Chủ tịch: ông Tào Thanh Điền

- Phó Chủ tịch: bà Lê Hồng Gấm

HỘI ĐÔNG Y

Điện thoại – fax: 0291.3735515

- Chủ tịch: ông Trương Quyền

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN – ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Điện thoại – fax: 0291.3735109

- Giám đốc: ông Nguyễn Duy Linh

- Phó Giám đốc: ông Võ Thanh Tùng

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Điện thoại – fax: 0291.3896333

- Phó Giám đốc: bà Trang Mỹ Huệ

- Phó Giám đốc: ông Nguyễn Văn Dương

 

TRUNG TÂM VĂN HÓA – THỂ THAO

Điện thoại – fax: 0291.3735208 Mail:ttvhtthvl@baclieu.gov.vn

- Giám đốc: ông Đinh Văn Tùng

- Phó Giám đốc: ông Ngô Văn Là

- Phó Giám đốc: bà Đoàn Yến Loan

TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐÔ THỊ

Điện thoại – fax: 0291.3735735 Mail:ttdvdthvl@baclieu.gov.vn

- Giám đốc: ông Trà Thanh Vũ

- Phó Giám đốc: ông Dương Tuấn Khải

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ

Điện thoại – fax: 0291.3735211

- Giám đốc: ông Võ Văn Sáu

- Phó Giám đốc: ông Huỳnh Trọng Khang

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP

Điện thoại – fax: 0291.373078

- Giám đốc: ông Huỳnh Văn Tuấn

 

ĐÀI TRUYỀN THANH HUYỆN

Điện thoại – fax: 0291.3735051 Mail:dtthvl@baclieu.gov.vn

- Trưởng đài: ông Trần Văn Giang

- Phó Trưởng đài: bà Mã Hoàng Dung

THƯ VIỆN

Điện thoại – fax: 0291.3735577 Mail:tvhvl@baclieu.gov.vn

- Phụ trách: bà Nguyễn Thị No