SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
4
3
4
7
8
Thông báo Thứ Năm, 21/05/2020, 13:40

Hướng dẫn đóng góp dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vĩnh Lợi lần thứ XII

Thực hiện hướng dẫn Số 07-HD/HU ngày 11/3/2020 của Huyện ủy Vĩnh Lợi về việc Hướng dẫn thảo luận và tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vĩnh Lợi lần thứ XII. Tiểu ban văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 thực hiện việc lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo văn kiện Đại hội trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thông qua Cổng thông tin điện tử của huyện.

Cụ thể như sau:

1- Thời gian đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị

Thời gian lấy ý kiến đóng góp của chi bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân được tiến hành từ nay đến hết ngày 25/6/2020.

2- Nội dung lấy ý kiến

Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thảo luận, góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XII của huyện gồm: dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2015 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2020-2025. Việc góp ý kiến các dự thảo văn kiện Đại hội XII của huyện có thể theo toàn bộ nội dung hoặc theo từng phần, từng vấn đề cụ thể trong hai văn kiện nêu trên.

Để tạo thuận lợi cho việc góp ý có trọng tâm, trọng điểm, Cổng thông tin điện tử huyện xin gợi ý một số nội dung cần tập trung thảo luận, góp ý như sau: 

1. Đối với dự thảo Báo cáo Chính trị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 05 năm 2015-2020, tập trung đóng góp các vấn đề:

- Đánh giá tổng quát kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI; 35 năm Đổi mới và 5 bài học lớn.

- Kết quả phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

- Đánh giá tình hình xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc 5 năm qua.

- Đánh giá kết quả thực hiện 05 nhiệm vụ trọng tâm có tính chất đột phá.

- Đánh giá chung về bài học kinh nghiệm: Đánh giá về ưu điểm và nguyên nhân, đánh giá những hạn chế và nguyên nhân những hạn chế.

2. Đối với Dự thảo phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2020-2025, tập trung đóng góp ý các vấn đề sau:

- Dự báo tình hình trước và sau Đại hội XII.

- Các quan điểm phát triển, tập trung vào các nội dung: thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; mô hình tăng trưởng; xây dựng nhà nước pháp quyền gắn với phát huy quyền làm chủ của người dân và phát triển mạnh doanh nghiệp...

- Mục tiêu tổng quát;

- Các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, môi trường;

Các ý kiến tham gia góp ý cho Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vĩnh Lợi lần thứ XII gửi về Văn phòng huyện ủy Vĩnh Lợi, ấp nhà Việc, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi để tổng hợp. Thời gian từ nay cho đến hết ngày 25/6/2020.

 Xem báo cáo dự thảo văn kiện tại đây

 


Số lượt người xem: 24 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày