SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
4
3
9
6
7
9
Kinh tế - Chính trị Thứ Bảy, 31/08/2019, 15:30

Vĩnh Lợi triển khai các kết luận Trung ương

Ngày 30/08, Huyện ủy Vĩnh Lợi đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để triển khai, quán triệt thực hiện các Kết luận, Quy định của Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Quang cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu được học tập, quán triệt các Kết luận, quy định của Trung ương như: Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và diễn biến của tình hính biển Đông trong thời gian gần đây; Kết luận số 50, ngày 30/05/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Kết luận số 51, ngày 30/05/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Kết luận số 52 ngày 30/05/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Quy định số 192, ngày 18/05/2019 của Bộ Chính trị về tổ chức Đảng trong Công an nhân dân.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Vĩnh Lợi Trương Văn Nhớ đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các Kết luận, Quy định của Trung ương lần này, đồng thời gắn với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương. Thống nhất mục tiêu, quan điểm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một trong những nội dung cơ bản, hệ trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Văn Tròn


Số lượt người xem: 838 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày