SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
4
3
9
7
7
0
Hỏi - Đáp Thứ Sáu, 30/06/2017, 09:30

Câu hỏi 7: Những điểm cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ Tổ quốc là gì?

Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ Tổ quốc gồm những điểm cơ bản sau:

- Về xây dựng lực lượng: lực lượng chính trị quần chúng và lực lượng vũ trang nhân dân là hai lực lượng chủ yếu tiến hành khởi nghĩa và đấu tranh cách mạng, phối hợp chặt chẽ và bổ sung cho nhau tạo nên sức mạnh tổng hợp. Lực lượng chính trị quần chúng là cơ sở cho đấu tranh quân sự, đồng thời còn là lực lượng tiến công trực tiếp đánh địch theo các phương thức và nội dung rất phong phú, linh hoạt. “Sự đồng tâm của đồng bào ta đúc thành một bức tường đồng xung quanh Tổ quốc”. Về lực lượng vũ trang, Người chủ trương xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân gồm ba thứ quân: bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân, du kích.
- Đặc biệt quan tâm xây dựng bản chất cách mạng và ý thức chính trị cho quân đội: “Quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại”. Người xác định quân đội ta có ba nhiệm vụ: đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân sản xuất. Quân đội và lực lượng công an nhân dân đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng.
- Về sức mạnh của lực lượng vũ trang: Người nhấn mạnh vai trò của yếu tố con người khi nêu luận điểm “người trước, súng sau”. Đó là sự thống nhất giữa người cầm vũ khí với vũ khí, trong đó người cầm vũ khí đóng vai trò quyết định. Trong quân đội, Người chủ trương xây dựng đội ngũ cán bộ quân sự, cả chính trị, quân sự, khoa học – kỹ thuật và hậu cần. Người nêu sáu yêu cầu cơ bản đối với người chỉ huy quân sự: “Trí – Dũng – Nhân – Tín – Liêm – Trung”.
- Chăm lo xây dựng thế trận lòng dân, nền quốc phòng toàn dân: đó là sức mạnh vật chất, nguồn nhân lực và sức mạnh tinh thần, mà lòng dân là sức mạnh đặc biệt to lớn. Người chủ trương xây dựng một nền quốc phòng toàn dân hùng mạnh.
(còn tiếp)
 
Trích tài liệu hỏi – đáp về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn

Số lượt người xem: 643 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày