SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
4
3
9
4
8
2
Hỏi - Đáp Thứ Tư, 09/08/2017, 09:55

Hỏi – đáp về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (C12-13)

Câu hỏi 12: Theo Hồ Chí Minh, phải xây dựng nền văn hóa dân tộc trên những mặt nào ?

Trả lời:

Theo Hồ Chí Minh, nền văn hoá dân tộc phải được xây dựng trên năm điểm lớn sau đây:

“1- Xây dựng tâm lý: tinh thần độc lập tự cường.

2- Xây dựng luân lý: biết hy sinh mình, làm lợi cho quần chúng.

3- Xây dựng xã hội: mọi sự nghiệp có liên quan đến phúc lợi của nhân dân trong xã hội.

4- Xây dựng chính trị: dân quyền.

5- Xây dựng kinh tế”.

Muốn xây dựng nền văn hoá dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh thì phải xây dựng trên tất cả các mặt kinh tế, chính trị, xã hội, đạo đức, tâm lý con người.

Câu hỏi 13: Hồ Chí Minh quan niệm thế nào về vai trò của con người mới trong sự nghiệp cách mạng ?

Trả lời:

Hồ Chí Minh khẳng định, con người là vốn quý nhất, nhân tố quyết định thành công của sự nghiệp cách mạng. Theo Người, “vô luận việc gì, đều do người làm ra, và từ nhỏ đến to, từ gần đến xa, đều thế cả”.

Con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của cách mạng. Con người là mục tiêu của cách mạng, nên mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Chính phủ đều vì lợi ích chính đáng của con người, có thể là lợi ích lâu dài, lợi ích trước mắt; lợi ích cả dân tộc và lợi ích của bộ phận, giai cấp, tầng lớp và cá nhân.

Con người là động lực của cách mạng, nhưng đó phải là những con người được giác ngộ và tổ chức. Họ phải có trí tuệ và bản lĩnh, văn hóa, đạo đức, được nuôi dưỡng trên nền tảng truyền thống lịch sử và văn hóa hàng ngàn năm của dân tộc Việt Nam... Chính trị, văn hóa, tinh thần là động lực cơ bản trong động lực con người. Con người là động lực chỉ có thể thực hiện được khi họ hoạt động có tổ chức, có lãnh đạo. Vì vậy, cần có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

(còn tiếp)

 

Trích tài liệu hỏi – đáp về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn


Số lượt người xem: 556 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày