Liên kết web
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh Một cửa điện tử
 
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Câu hỏi 1: Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh gồm những vấn đề gì ?

Hỏi - Đáp
Thứ sáu, 28/04/2017, 14:06
Màu chữ Cỡ chữ
Câu hỏi 1: Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh gồm những vấn đề gì ?

Câu hỏi 1: Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh gồm những vấn đề gì ?

Trả lời:
Đại hội VII của Đảng (tháng 6-1991) khẳng định: Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, đồng thời nêu rõ: "Tư tưởng Hồ Chí Minh chính là kết quả sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin trong điều kiện cụ thể của nước ta."(1)
Dựa trên những kết quả nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, Đại hội IX của Đảng (tháng 4-2001) xác định tư tưởng Hồ Chí Minh gồm có:
1. Tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người;
2. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại;
3. Sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc;
4. Quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân;
5. Quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân;
6. Về phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân;
7. Đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư;
8. Chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau;
9. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, cán bộ, đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người đày tớ thật trung thành của nhân dân.
(còn tiếp)
 Trích tài liệu hỏi – đáp về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn
(1) Xem Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.20-21
 

Số lượt xem: 9725

 
©CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĨNH LỢI
Đơn vị quản lý: Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lợi
Chịu trách nhiệm chính: Phạm Thanh Liêm - Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi
Biên tập: Trần Minh Tùng - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Vĩnh Lợi
Địa chỉ: Ấp Xẻo Chích, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3735111 Fax: 0291.3735020 Email: ubndhvl@baclieu.gov.vn