Liên kết web
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh Một cửa điện tử
 
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trên địa bàn huyện thực trạng và giải pháp

Tin tức|Đặc san huyện Vĩnh Lợi|Đặc san huyện Vĩnh Lợi năm 2022
Thứ ba, 01/02/2022, 16:39
Màu chữ Cỡ chữ
Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trên địa bàn huyện thực trạng và giải pháp

Đảng ta xác định: “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội”. Thực tiễn đã chứng minh, Văn hóa với tư cách là nhân tố trực tiếp tham gia vào quá trình phát triển kinh tế, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững ổn định chính trị, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Thời gian qua, được sựlãnh đạo sâu sát của Huyện ủy, UBND huyện, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội huyện…Đời sống văn hóa trên địa bàn huyện không ngừng được nâng lên.

Hiện nay, toàn huyện có100% đường giao thông nông thôn được làm nhựa và bê tông hóa ấp liền ấp, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của người dân; trẻ em trong độ tuổi đi học đều được đến trường; tỷ lệ hộ nghèo giảm theo hàng năm;“Tình làng nghĩa xóm” ngày càng thắt chặt; ý thức chấp hành pháp luật của người dân được nâng lên; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, các tệ nạn xã hội từng bước được đẩy lùi; thiết chế văn hoá được quan tâm đầu tư(07 trung tâm văn hóa, thể thao xã và 70/75 Nhà văn hóa – khu thể thao ấp đã đưa vào hoạt động);công tác bảo tồn và phát huy giá trị các Di tích lịch sử văn hóa được quan tâm hơn (02 di tích cấp Quốc gia,04 di tích cấp tỉnh); quy chế dân chủ ở cơ sở được phát huy; khả năng sáng tạo, quyền làm chủ của nhân dân được tôn trọng, phát huy. Hệ thống chính trị cơ sở và nhân dân trong huyện quan tâm hơn về văn hóa và xây dựng đời sống văn hóa trong giai đoạn mới. Hiện tại, có hơn 92%hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa, 94,6%cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa,100% ấp duy trì đạt chuẩn văn hóa; công nhận 07/07 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và thị trấn Châu Hưng đạt chuẩn văn minh đô thị…

Tuy nhiên, việc đầu tưcơ sở vật chất hoạt động trên lĩnh vực văn hóa thông tin đối với cơ sở vẫn chưa tương xứng với yêu cầu thực tếtrong giai đoạn mới; một số hoạt động chỉ mang tính phong trào, thiếu bền vững. Sự bố trí, sắp xếp công chức chuyên trách văn hóa ở cơ sở chưa được chú trọng đến chuyên môn, thường xuyên thay đổi làm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động và phong trào văn hóa ở cơ sở.Mặt khác, ngân sách dành cho hoạt động văn hóa còn hạn hẹp, công tác xã hội hóa lĩnh vực này chưa được quan tâm và chưa có chế độ đãi ngộ thỏa đáng đối với những người tham gia hoạt động trên lĩnh vực văn hóa ở cơ sở nên chưa khai thác hết lợi thế, tiềm năng văn hóa trong cộng đồng dân cư... Công tác quy hoạch, đầu tư phát triển hệ thống văn hóa từ huyện đến cơ sở, công tác thông tin tuyên truyền và khơi dậy tiềm năng văn hóa văn nghệ trong nhân dân cũng chưa đáp ứng để văn hóa từng bước là hạt nhân nồng cốt, thật sự là nền tảng tinh thần của nhân dân trong mọi hoạt động của đời sống xã hội…Do đó, để công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở được thực hiện tốt hơn, chúng ta cần quan tâm một số nội dung cơ bản sau:

Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”. Đồng thời, đặt văn hóa thật sự “ngang hàng” với các lĩnh vực trọng yếu của sự phát triển đất nước, đúng như quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa “trong công cuộc kiến thiết nước nhà, có bốn vấn đề phải chú ý đến cùng, phải coi trọng ngang nhau là chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội”.

Tập trung đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa trong tình hình mới. Tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, các đơn vị trong công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp và trách nhiệm cộng đồng đối với sự nghiệp phát triển phong trào văn hóa đặc biệt là trong xây dựng đời sống văn hoá cơ sở.

Đẩy mạnh các hoạt động thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú về nội dung. Tổ chức tốt các hoạt động văn hoá, chào mừng, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm. Duy trì, tổ chức và nâng cao các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng đặc biệt là các hoạt động văn hóa, lễ hội truyền thống trên địa bàn huyện qua đó góp phần giáo dục về truyền thống văn hóa các dân tộc cho nhân dân trên địa bàn.

Kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý văn hóa nhất là ở cơ sở. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, thông tin cơ sở, nhà văn hóa, điểm vui chơi, sân chơi, bãi tập theo quy hoạch; phát huy tác dụng của hệ thống thiết chế văn hóa để tạo ra ngày càng nhiều sản phẩm văn hóa lành mạnh, có chất lượng cao, góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân.

Trong không khí của mùa xuân mới,đội ngũ những người làm công tác văn hóa cơ sở tin tưởng dưới sự quan tâm lãnh đạo sâu sát, tạo điều kiện thuận lợi của Huyện ủy, UBND huyệncông tác xây dựng đời sống văn hóa của huyện nhà sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tích mới, đáp ứng những kỳ vọng ngày càng cao về nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân./.

Nguyễn Xuân Khởi

Phó Trưởng Phòng Văn hóa-Thông tin

Số lượt xem: 355

 
©CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĨNH LỢI
Đơn vị quản lý: Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lợi
Chịu trách nhiệm chính: Phạm Thanh Liêm - Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi
Biên tập: Trần Minh Tùng - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Vĩnh Lợi
Địa chỉ: Ấp Xẻo Chích, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3735111 Fax: 0291.3735020 Email: ubndhvl@baclieu.gov.vn