Liên kết web
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập
Hỏi - Đáp
Hỏi – đáp về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Câu 25) (19/10/2017)
Câu hỏi 25: Theo Hồ Chí Minh, ba nguyên tắc cơ bản để xây dựng đạo đức là những nguyên tắc nào? Hồ Chí Minh nêu lên ba nguyên tắc xây dựng nền đạo đức mới trong xã hội và chính Người đã suốt đời không mệt mỏi tự rèn mình làm tấm gương để giáo dục, động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân cùng thực hiện, ...
Hỏi – đáp về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Câu 24) (11/10/2017)
Câu hỏi 24: Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, những phẩm chất cơ bản của đạo đức cách mạng là gì? Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, những phẩm chất cơ bản của đạo đức cách mạng là: Trung với nước, hiếu với dân: Trung với nước là trung thành vô hạn với sự nghiệp dựng nước, giữ nước, phát triển đất nước, làm cho ...
Hỏi – đáp về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Câu 23) (11/10/2017)
  Câu hỏi 23: Theo Hồ Chí Minh, đạo đức có vị trí, vai trò quan trọng như thế nào trong xã hội và trong đời sống của mỗi người?   Hồ Chí Minh nhiều lần chỉ rõ: “Sức có mạnh mới gánh được nặng và đi được xa”, người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng, nếu không có đạo đức làm ...
Hỏi – đáp về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Câu 22) (02/10/2017)
Câu 22: Theo tư tưởng Hồ Chí Minh tổ chức sinh hoạt Đảng cần bảo đảm những nguyên tắc nào? Theo tư tưởng Hồ Chí Minh tổ chức sinh hoạt Đảng cần bảo đảm những nguyên tắc sau đây: - Nguyên tắc tập trung dân chủ. Đây là nguyên tắc tổ chức cơ bản trong xây dựng Đảng. Nguyên tắc này thể hiện sự thống nhất ...
Hỏi – đáp về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Câu 21) (02/10/2017)
Câu 21: Hồ Chí Minh quan niệm như thế nào về nội dung công tác xây dựng Đảng? Nội dung công tác xây dựng Đảng theo Hồ Chí Minh gồm: Xây dựng Đảng về tư tưởng: Phải dựa vào lý luận khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin để xây dựng Đảng vững mạnh về tư tưởng, lý luận. Đảng ta phải tăng cường ...
Hỏi – đáp về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Câu 19-20) (02/10/2017)
Câu 19: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò lãnh đạo và bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam gồm những nội dung gì? Về vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam, Hồ Chí Minh khẳng định: Cách mệnh trước hết “phải có đảng cách mệnh, để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp ...
Hỏi – đáp về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Câu 18) (02/10/2017)
Câu 18: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ gồm những nội dung gì? Những nội dung trong Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ bao gồm Một là, Hoạt động quản lý nhà nước phải bằng Hiến pháp, pháp luật và chú trọng đưa pháp luật vào ...
Hỏi – đáp về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (C16-17) (29/09/2017)
Câu hỏi 16: Thực hành dân chủ theo tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm những nội dung gì ? Trả lời: Thực hành dân chủ theo tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm các nội dung: Xây dựng và hoàn thiện chế độ dân chủ rộng rãi. Ngay từ năm 1941, trong Chương trình của Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh (gọi tắt làViệt ...
Hỏi – đáp về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (C14-15) (05/09/2017)
Câu hỏi 14: Hồ Chí Minh quan niệm như thế nào về chiến lược “trồng người” ? Trả lời: Hồ Chí Minh khẳng định: “Trồng người” là yêu cầu khách quan, vừa cấp bách, vừa lâu dài của cách mạng: Con người phải được đặt vào vị trí trung tâm của sự phát triển, vừa nằm trong chiến lược, phát triển kinh tế - ...
Hỏi – đáp về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (C12-13) (09/08/2017)
Câu hỏi 12: Theo Hồ Chí Minh, phải xây dựng nền văn hóa dân tộc trên những mặt nào ? Trả lời: Theo Hồ Chí Minh, nền văn hoá dân tộc phải được xây dựng trên năm điểm lớn sau đây: “1- Xây dựng tâm lý: tinh thần độc lập tự cường. 2- Xây dựng luân lý: biết hy sinh mình, làm lợi cho quần chúng. 3- Xây ...
©CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĨNH LỢI
Đơn Vị Quản Lý: Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lợi
Chịu trách nhiệm chính: Phạm Thanh Liêm - Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi
Biên tập: Võ Văn A - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Vĩnh Lợi
Địa chỉ:Ấp Xẻo Chích, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3735111 Fax: 0291.3735020 Email: ubndhvl@baclieu.gov.vn